วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สิ่งที่ได้หลังจากการศึกษาในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1. รู้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
2. รู้เทคนิคการอ่านจับใจตวาม
3. รู้ความหมายของบทร้อยแก้วร้อยกรอง
4. รู้ถึงคำสะกดภาษาไทยได้ถูกต้อง5. รู้ถึงการย่อบทความ

ไม่มีความคิดเห็น: