วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ภาษาอังกฤษของศัพท์ใหม่ ๆ
2. รู้การแต่งประโยค
3. สื่อสารได้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: