วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีสำหรับครู

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยี
2. รู้ความหมายของนวัตกรรม
3. รู้แนวทางการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น: